Smiley face

Το Έργο

Περίληψη έργουΣτόχοςΠακέτα Εργασίας
Τα τελευταία χρόνια, η Ευρώπη και ιδιαίτερα η Ελλάδα αντιμετώπισαν τη μεγαλύτερη ροή προσφύγων και μεταναστών στην πρόσφατη ιστορία τους. Η ανάγκη ενσωμάτωσης των υπηκόων τρίτων χωρών στην κοινότητα και η προώθηση της ενεργής συμμετοχής τους σε πτυχές της κοινωνίας, όπως η εκπαίδευση, η κοινωνικοποίηση, η εργασία και η υγεία, γίνεται όλο και πιο επείγουσα. Ο στόχος του έργου είναι η δημιουργία μιας φυσικής πλατφόρμας, όπου θα λαμβάνουν χώρα διαβουλεύσεις μεταξύ φορέων της τοπικής κοινότητας και υπηκόων τρίτων χωρών. Οι δύο αυτές ομάδες θα έχουν την ευκαιρία να ανταλλάξουν απόψεις, να μοιραστούν εμπειρίες και πρακτικές, οι οποίες θα έχουν ως απώτερο στόχο τη δημιουργία ισχυρών δεσμών μεταξύ τους και την ανάπτυξη κοινών δραστηριοτήτων,  ενώ ταυτόχρονα θα ενισχύσουν τα «Συμβούλια ένταξης των μεταναστών», τα οποία έχουν ήδη καθιερωθεί και λειτουργούν από το 2010 στην Ελλάδα. Επιλέχθηκε η πόλη της Θεσσαλονίκης για να υλοποιηθούν οι δράσεις του προγράμματος, επειδή ένας μεγάλος αριθμός υπηκόων τρίτων χωρών βρίσκεται στη Βόρεια Ελλάδα και ειδικά μέσα και γύρω από τη συγκεκριμένη πόλη. Αξίζει να σημειωθεί ότι, πριν από τη δημιουργία της φυσικής πλατφόρμας, θα πραγματοποιηθούν οι απαραίτητες δράσεις ανάπτυξης ικανοτήτων, όπως εκπαιδεύσεις και εργαστήρια τόσο προς υπηκόους τρίτων χωρών όσο και προς τοπικούς φορείς (προσωπικό μονάδων υγείας, εκπαιδευτικούς κτλ.), όπως, επίσης, δράσεις διάδοσης των στόχων του έργου, ώστε να προετοιμαστεί το έδαφος για μια εποικοδομητική συνεργασία μεταξύ όλων των εμπλεκόμενων φορέων.
Ο γενικός στόχος του έργου είναι η προώθηση της ενεργής συμμετοχής των υπηκόων τρίτων χωρών σε σημαντικές πτυχές της κοινωνίας. Ο αναμενόμενος αντίκτυπος των δράσεων που θα υλοποιηθούν στο πλαίσιο του προγράμματος είναι η αποτελεσματική αντιμετώπιση των συνεχόμενων κοινωνικο-οικονομικών δυσκολιών που αντιμετωπίζουν οι υπήκοοι τρίτων χωρών κατά τη διάρκεια της ζωής τους στην κοινωνία υποδοχής, η εξάλειψη των υφιστάμενων ανισοτήτων και τέλος η δημιουργία μιας συνεκτικής και δίχως αποκλεισμούς κοινωνία.

Η δημιουργία δικτύων συνεργασίας σε επίπεδο τοπικής κοινότητας, όπου θα καλλιεργηθεί μία σχέση συνεργασίας και αμοιβαιότητας μεταξύ των εμπλεκόμενων φορέων, θα διασφαλίσει την ομαλή ενσωμάτωση των υπηκόων τρίτων χωρών πετυχαίνοντας ταυτόχρονα τους μακροπρόθεσμους στόχους που έχουν τεθεί στο πλαίσιο των δράσεων του προγράμματος.

Συγκεκριμένα, το πρόγραμμα έχει θέσει τους ακόλουθους επιχειρησιακούς στόχους:

 • Ανάπτυξη των προϋποθέσεων για τη δημιουργία αμοιβαίας κατανόησης και εμπιστοσύνης μέσα από την υλοποίηση εκπαιδεύσεων και εργαστηρίων
 • Δημιουργία κοινών δραστηριοτήτων μεταξύ των υπηκόων τρίτων χωρών και μελών της τοπικής κοινότητας, με στόχο την ενίσχυση της ενεργής συμμετοχής των υπηκόων τρίτων χωρών μέσα στην κοινωνία,
 • Ανάπτυξη συμμετοχικής κουλτούρας διαλόγου μεταξύ υπηκόων τρίτων χωρών και μελών της τοπικής κοινότητας μέσα από τη δημιουργία μίας φυσικής πλατφόρμας, η οποία θα περιλαμβάνει τις ακόλουθες θεματικές:
  • Προώθηση της ενσωμάτωσης στον τομέας της υγείας
  • Προώθηση της ενσωμάτωσης στον τομέα της κοινωνικής μέριμνας
  • Ενίσχυση της συμμετοχής των υπηκόων τρίτων χωρών στην εκπαίδευση
  • Η απασχόληση ως προϋπόθεση ενσωμάτωσης
  • Διαπολιτισμική συνύπαρξη
  • Ανθρώπινα δικαιώματα και νομικό υπόβαθρο

Το έργο LION θα υλοποιηθεί μέσα  από 5 Πακέτα Εργασίας (ΠΕ), δύο από τα οποία είναι οριζόντια, και αφορούν τη διαχείριση και το συντονισμό των δράσεων και τη διάχυση των αποτελεσμάτων. Τα υπόλοιπα Πακέτα Εργασίας αφορούν την ανάπτυξη της μεθοδολογίας του έργου με βάση τα αποτελέσματα που θα προκύψουν από διεξοδική πρωτογενή και δευτερογενή έρευνα, την κατάρτιση των ενδιαφερόμενων μερών της τοπικής κοινωνίας, την παροχή ψυχοκοινωνικής και νομικής υποστήριξης στους υπηκόους τρίτων χωρών, τη δημιουργία κοινών δραστηριοτήτων,  όπως διοργάνωση εκδηλώσεων που σχετίζονται με τον αθλητισμό / τον πολιτισμό / τη μουσική κ.λπ., καθώς και τη δημιουργία μιας φυσικής πλατφόρμας, στο πλαίσιο της οποίας θα διεξαχθεί ανοικτός διάλογος και ανταλλαγή εμπειριών μεταξύ υπηκόων τρίτων χωρών και φορέων της τοπικής κοινωνίας.

 


Αυτός ο ιστότοπος χρηματοδοτήθηκε από το Ταμείο Ασύλου, Μετανάστευσης και Ένταξης της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

“Το περιεχόμενο αυτού του ιστότοπου αντιπροσωπεύει μόνο τις απόψεις του δημιουργού και είναι αποκλειστική ευθύνη του. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν αποδέχεται καμία ευθύνη για τη χρήση των πληροφοριών που περιέχει.”

Buy Viagra UK overnight delivery http://viagraovernightdelivery.info/ - order Viagra UK with next day delivery.